مایستر اکهارت، عرفان آلمانی- فلسفه اسلامی - محمد اخگری

مایستر اکهارت، تولد عرفان آلمانی از روح فلسفۀ اسلامی

این کتاب را انتشارات س. ها. بک در سال 2006 منتشر کرده است. مؤلف کتاب، پروفسور کورت فلاش، استاد دانشگاه روهر بوخوم در شش گام در پی اثبات آن است که اکهارت از فلسفۀ اسلامی متأثر بوده است. او در فصول مختلف رابطۀ اکهارت با ابن رشد و ابن سینا را مورد مطالعه و تحقیق …

مایستر اکهارت، تولد عرفان آلمانی از روح فلسفۀ اسلامی ادامه مطلب »