جستجوی خدا در گوگل!؟

رابطه ی دین و چندرسانه‌ای در عصر رسانه های نوین و برخط وهمچنین آموزش و تعلیم و تربیت دینی با استفاده ای رسانه های نو موضوع اصلی این کتاب است.