نغمۀ محمد

نغمۀ محمد کتابی است که سال 1385 به مناسبت سال پیامبر اعظم(ص) در نشر معارف منتشر و در سال 1386 تجدید چاپ گردید.